Consumenten -> Verzending €5. Gratis levering vanaf €25 (België) - €50 (andere landen). Vragen? Bel ons +32 (0)53 85 95 30.

Laden
Bezig met toevoegen...

Algemene Verkoopsvoorwaarden van Cette


Voorafgaandelijk

De klant erkent uitsluitend te contracteren volgens onderhavige algemene bepalingen, waarvan slechts kan worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Cette. Alle bijkomende en navolgende bestellingen gebeuren onder aanvaarding dezer zelfde algemene voorwaarden. Indien een der onderstaande bedingen haar geldigheid zou verliezen, brengt dit geenszins de nietigheid van de overige bedingen met zich mee.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

1. Gratis recht op vervanging en terugzending

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De aankoop van elk artikel wordt slechts definitief na het verstrijken van deze terugzendperiode van 14 dagen. Voor meer informatie verwijzen we naar artikel 7, waarin het recht om van de aankoop af te zien wordt uiteengezet. Gelieve op te merken dat tijdens deze periode van 14 dagen de geleverde goederen uitsluitend ter controle mogen worden gebruikt en dat de artikelen ongedragen met de originele etiketten, labels en in de originele ongeopende verpakking moeten worden teruggestuurd. Enig ander gebruik of beschadiging van de artikelen en/of de verpakking impliceert dat de consument tot aankoop van het goed is overgegaan. Cette is gerechtigd dit bewijs te leveren door fotografie. Slechts met uitdrukkelijke instemming van Cette kan zij beslissen deze goederen terug te nemen mits betaling van door  haar te bepalen vergoeding voor elke geleden schade.

2. Levering/verzendingskosten

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 10 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 10 dagen te leveren, brengen we u daar zo snel mogelijk van op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om uw producten te leveren door een stockfout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal uw bestelling geannuleerd worden en brengen we u daarvan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en).

Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 10 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestelling annuleren. U ontvangt dan de volledige terugbetalingvan het betreffende artikel of de desbetreffende artikelen.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

De aangerekende verzendingskosten verschijnen afzonderlijk en expliciet bij het boeken van de bestelling.

3. Prijzen en betalingswijzen

Alle prijzen zijn in euro (€) en zijn inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

De betaling van de artikelen gebeurt via betaalkaart. Gelieve te noteren dat uw creditcard onmiddellijk gedebiteerd wordt op het moment van de transactie. Behoudens anders overeengekomen is de overeenkomst slechts gesloten nadat de betaling op deze wijze is gebeurd. Cette behoudt zich het recht voor om op elk moment bepaalde betalingsmethoden te weigeren na het uitvoeren van een kredietwaardigheidsonderzoek. Elke tekortkoming aan de naleving van deze algemene voorwaarden, het niet eerbiedigen door de klant van de door hem aangegane verbintenissen, verleent Cette het recht om, zonder inachtneming van enige opzeggingstermijn de leveringen stil te leggen en op te schorten, of een einde te maken aan de lopende overeenkomst, onverminderd het recht om de werkelijk te bewijzen schade te vorderen. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de besteller, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, toetreden tot een collectieve schuldenregeling, ontbinding met in vereffening stelling en/of staking van betaling in hoofde van de klant.

4. Weigering van bestellingen

Cette behoudt zich het recht voor elke on-line bestelling te weigeren. Deze beslissing kan Cette volledig naar eigen goeddunken nemen zonder verdere motivering. Wanneer Cette ervoor kiest een on-line bestelling niet uit te voeren brengt zij de besteller hiervan onverwijld op de hoogte. Bestellingen kunnen via de Cette Webshop enkel geldig worden geplaatst in de volgende talen: Nederlands, Frans en Engels.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van Cette totdat zij volledig werden betaald.

6. Bescherming van persoonsgegevens

Cette verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens onder geen enkele voorwaarde te geven, te verkopen of af te staan aan derden en uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor commerciële of promotionele acties (met uitzondering van de ondernemingen die deel uitmaken van de groep Cette). Cette respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Indien u niet wenst gecontacteerd te worden voor commerciële of publicitaire acties door Cette kan u een brief schrijven naar het adres voorzien in artikel 10. Indien een derde buiten de wil van Cette om de persoonlijke gegevens van diens klant(en) zou bemachtigen of misbruiken met schade voor de klant tot gevolg, dan zal de klant voorafgaandelijk aan het daadwerkelijk vorderen van deze geleden schade aan Cette de kans geven zich zelf eerst tot deze derde te richten dan wel de nodige stappen te ondernemen teneinde het schadeverwekkende feit te doen ophouden en/of haar tot deze derde te richten in gedwongen tussenkomst en/of vrijwaring voor de door de klant lastens Cette te vorderen schade.

7. Wettelijke informatie over het recht op terugzending

Recht om van de verkoop af te zien

De consument heeft het recht de verkoper ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden, binnen 14 dagen. Deze periode gaat in op de dag volgend op de dag van ontvangst van het artikel. Het tijdig terugzenden van het ongeopende/ongedragen artikel volstaat om aan deze voorwaarde te voldoen. Artikelen worden hoe dan ook teruggezonden op kosten en risico van de consument. De artikelen dienen te worden teruggezonden naar het adres hieronder.

Retour adres:
Calzificio Schinelli srl

Via dei Caduti  23
46040 - Casaloldo; Mantova
Italië

Gevolgen van de terugzending

Wanneer de consument zijn recht op terugzending wenst uit te oefenen dienen beide partijen alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven, evenals, indien nodig, alle eventuele voordelen voortvloeiend uit het bezit van het artikel of de betaling. Schadevergoeding voor eventueel waardeverlies kan worden gevraagd wanneer de kwaliteit van de artikelen achteruit is gegaan.

8. Garantie

De Belgische wettelijk vastgestelde garanties (in het bijzonder art. 1649 bis, ter en quater van het burgerlijk wetboek) zijn van toepassing, behalve waar hiervan uitdrukkelijk werd afgeweken.

9. Toepasselijke rechtbank en recht

Voor alle geschillen in verband met deze voorwaarden zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel, die het Belgische recht toepassen, bevoegd.

10. Contactgegevens

cette - intimoda NV
Industrielaan 4, B 27
9320 Erembodegem

Maatschappelijke Zetel: Cette, boulevard Louis Mettewie, 95/34 – 1080 Bruxelles.
BTW N°: BE 0402.182.586

Wettelijk vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder : Alexis Patoux

Operationeel verantwoordelijke: Marketing Manager : Kelly Vander Haeghen


Per e-mail:
cette.orders@cette.com (bestellingen) of info@cette.com (algemeen)
Telefoon:
+32 53 85 95 30
Per brief : 
cette - intimoda NV - Industrielaan 4, B 27 - 9320 Erembodegem – België

Bankrekeningen:

BNP Paribas Fortis: BE37 2100 8409 6628 (GEBABEBB)

KBC Bank:  BE59 4354 1200 2126 (KREDBEBB)

Laden
Laden