Einde en voorwaarden

De klant erkent uitsluitend te contracteren volgens de desbetreffende algemene bepalingen, waarvan slechts kan worden afgeweken met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cette. Alle aanvullende en volgende bestellingen worden gedaan onder aanvaarding van de genoemde voorwaarden. Indien één van de hierna bepaalde clausules zijn geldigheid zou verliezen, zou dit in geen geval de nietigheid van de andere clausules met zich meebrengen.

Waarschuwing: minderjarigen (jonger dan 18 jaar) kunnen niet doorgaan met de aankoop, tenzij ze toestemming hebben van een van hun ouders of hun wettelijke voogd

1. Gratis recht op vervanging en retour

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, binnen 14 dagen volgend op de dag van levering van het product, zonder betaling van enige boete en zonder opgave van redenen. De aankoop van een artikel wordt pas definitief na het verstrijken van deze retourtermijn van 14 dagen. Voor meer informatie verwijzen we naar artikel 7, waarin het recht op ontbinding van de koop wordt uitgelegd. Houd er rekening mee dat tijdens deze periode van 14 dagen de geleverde goederen alleen voor controledoeleinden mogen worden gebruikt en dat de artikelen ongedragen, met hun originele tickets en labels en in hun originele verpakking, origineel ongeopend moeten worden geretourneerd. Elk ander gebruik of elke beschadiging van de artikelen en/of de verpakking impliceert dat de consument het artikel heeft gekocht. Deze is bevoegd om bewijs te produceren door middel van fotografie. Slechts met uitdrukkelijke toestemming kan zij beslissen deze goederen terug te nemen onder voorbehoud van betaling van een vergoeding voor eventuele schade, waarvan zij het bedrag moet bepalen.

2. Levering/verzendkosten

De bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd conform de gevraagde verzendwijze. Alle verzendkosten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geschatte levertijd ontvangt. De maximale levertijd is 10 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de bestelling is geplaatst. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als we uw goederen niet binnen 10 dagen kunnen leveren, zullen we u onmiddellijk op de hoogte stellen en u informeren over de verwachte leveringsdatum. Als we uw goederen niet binnen 10 dagen kunnen leveren, kunt u niet-geleverde bestellingen/producten op elk moment annuleren, zodra u op de hoogte bent gesteld van de vertraging in de levering. Als de betaling al heeft plaatsgevonden, ontvang je het volledige bedrag van het/de item(s) in kwestie terug. Als de door ons geleverde goederen tijdens verzending beschadigd zijn of niet overeenkomen met de artikelen op de leveringsbon of met de artikelen die u hebt besteld, bent u verantwoordelijk om ons op de hoogte te stellen en de artikelen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen. Indien wij deze melding niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben geaccepteerd en er tevreden mee te zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade als gevolg van te late levering of niet-levering door de door het bedrijf ingeschakelde vervoerder. Onze aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de zaken waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant zijn ontvangen.

Verzendkosten worden altijd apart en expliciet vermeld bij het boeken van een bestelling.

3. Prijzen en betaalmethoden

Alle prijzen zijn aangegeven in euro’s. Ze zijn inclusief BTW tegen het geldende tarief, tenzij duidelijk anders aangegeven. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Betalingen worden gedaan met een bankpas of creditcard. Houd er rekening mee dat uw creditcard onmiddellijk wordt belast op het moment van de transactie. Tenzij anders overeengekomen, komt de overeenkomst pas tot stand na betaling als hierboven. Deze behoudt zich het recht voor om op elk moment bepaalde betaalmethoden te weigeren na kredietonderzoek. Elke inbreuk op deze algemene voorwaarden, het niet respecteren door de klant van de overeenkomst die hij heeft gesloten, geeft Cette het recht om ofwel de leveringen stop te zetten en uit te stellen, zonder rekening te houden met enige opzegtermijn, ofwel de huidige overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht om daadwerkelijk bewezen schadevergoeding te vorderen. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de opdrachtgever, verzoek tot akkoord, het aangaan van een collectieve schuldenregeling, ontbinding met schulden in liquidatie en/of staking van betaling door de opdrachtgever.

4. Weigering van bestellingen

Deze behoudt zich het recht voor om elke online bestelling te weigeren. Deze mag deze beslissing naar eigen inzicht nemen zonder nadere motivering. Dit stelt de klant onmiddellijk op de hoogte als ze besluit een online bestelling niet uit te voeren. Geldige bestellingen via de Deze webshop kunnen alleen geplaatst worden in de volgende talen: Nederlands, Frans en Engels.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle artikelen blijven tot de volledige betaling het exclusieve eigendom van Cette.

6. Bescherming van persoonsgegevens

Deze verbindt zich ertoe om uw persoonsgegevens in geen geval aan derden te verstrekken, te verkopen of over te dragen, en uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor commerciële of promotionele doeleinden (met uitzondering van de bedrijven van de Cete Group). Deze respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kunt een brief schrijven naar het adres vermeld in artikel 10, indien u niet wenst gecontacteerd te worden voor commerciële of reclameacties. Indien een derde, buiten de wil van Cette, beslag zou leggen op de persoonsgegevens van zijn cliënt(en) of deze zou misbruiken en schade zou berokkenen aan de cliënt, alvorens actief schadevergoeding te eisen, zal de cliënt Cette de mogelijkheid geven om ofwel contact op te nemen met deze derde partij eerst of de nodige stappen te ondernemen om een ​​einde te maken aan de schade en/of om deze derde partij te contacteren door onvrijwillige tussenkomst en/of vergoeding van de schade die door de klant wordt geclaimd namens Cette.

7. Juridische informatie over het retourrecht

Recht om uit de verkoop te stappen
De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete of zonder opgave van redenen. Aan deze voorwaarde wordt voldaan als het artikel op tijd ongeopend/ongedragen wordt geretourneerd. Het terugzenden van de artikelen is in ieder geval voor rekening en risico van de consument. Artikelen dienen te worden geretourneerd naar het onderstaande adres.

Retouradres:
Calzificio Schinelli srl
Via dei Caduti 23
46040 – Casaoldo; Mantua
Italië

Gevolgen van retourneren
Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn retourrecht, dienen beide partijen alle ontvangen artikelen en betalingen te retourneren, evenals, indien van toepassing, alle voordelen die voortvloeien uit het bezit van het artikel of de betaling. Schadevergoeding voor eventuele waardevermindering kan worden geclaimd, indien de kwaliteit van de artikelen is afgenomen.

8. Garantie

Belgische wettelijke garanties ( nl 1649 bis, ter en quater van het Burgerlijk Wetboek) zijn van toepassing, tenzij er uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

9. Bevoegde rechtbank en recht

De rechtbanken van het arrondissement Brussel, die het Belgisch recht toepassen, zijn bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden.

10. Coördinaten

Deze intimoda SA
Industrielaan 4, B 27
9320 Erembodegem

Maatschappelijke zetel: ‘cette intimoda NV’, Louis Mettewielaan, 95/34 – 1080 Brussel.
BTW-nummer: BE 0402.182.586

Wettelijk vertegenwoordigd door de Gedelegeerd Bestuurder: Alexis Patoux

Operations Manager: Marketing Manager: Kelly Vander Haeghen

E-mail: cette.orders@cette.com (bestellingen) of info@cette.com (algemeen)
Telefoon:
+32 53 85 95 30
Per post:ce intimoda NV – Industrielaan 4, B 27 – 9320 Erembodegem – België

Bankrekeningen:
BNP Paribas Fortis: BE37 2100 8409 6628 (GEBABEBB)
KBC Bank: BE59 4354 1200 2126 (KREDBEBB)